تبلیغات
fantasy world - فردی بازی کردن من و دوستم

فردی بازی کردن من و دوستم

پنجشنبه 26 شهریور 1394 08:40 ب.ظ

äæíÓäÏå : Emiko

من:مریمممممممم روی فاکسی نور بنداز

مریم:الان الان(درحال کوبیدن روی تونل جلویی)

بعد رفتن فاکسی:

من:واییی کوک ماری تموم شدش الان میپره بیرونمریم هی از این دوربین به اون دوربین میرفت و اخرسر تو اتاق 11 ماری رو کوک کردم

من:دیگه نمیپره بیرونبه نظرت میتونیم؟
مریم:اره میتونیم

همون موقعه ماری پرید بیرون:جیغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ

من و مریم:äÙÑÇÊ ÏæÓÊÇä áã: نظرات
ÊÇÑíÎ ÇÑÓÇá: پنجشنبه 26 شهریور 1394 08:53 ب.ظ