تبلیغات
fantasy world - دانلود و معنی متن اهنگ Friendship Games

دانلود و معنی متن اهنگ Friendship Games

سه شنبه 7 مهر 1394 05:36 ب.ظ

äæíÓäÏå : Emiko
What More Is Out There?

دانلود

I've walked through all these halls before  
من تمام این سالن رو راه میرفتم قبلا
I've been in and out of every door, oh-whoa-oh
             و من بیرون از هر دری بودم اوه واو اوه
There's nothin' in this school that I don't know
             هیچ چیزی توی این مدرسه نیست که ندونم
In every class, my grade's the best
            توی هر کلاسی درجه من بهترینه
The highest score on every test
             بالا ترین نمره در هر ازمونی
I think that means it's time for me to go
            من فکر میکنم زمان من است که برم
I know there's more that's out there        
             من میدونم بیشتر ازاین اون بیرونه
And I just haven't found it yet
             و من فقط لازمه پیداش کنم
I know there's more that's out there
              من میدونم بیشتر از این اون  بیرونه
Another me I haven't met
                           یه من دیگه که ندیدمش
             This school is full of people
            این مدرسه پر از مردمه
         But still I don't belong
         ولی من هنوز بهش تعلق ندارم
        They only dream of winning
       اونا فقط رویای برنده شدن دارن
        Look at me like something's wrong
         به من مثل یک چیز اشتباه نگاه میکنن
        Maybe I'm better off alone
       شاید من بهتره تنها باشم
        Will I find what I'm lookin' for
         من پیدا میکنم چیزی رو که دنبالش هستم
        If I just do it on my own?
اگه من انجامش بدم خودم تنهایی

know there's more that's out there
               من میدونم چیزی بیشتر از این اون بیرونه
Something to fill this hole inside
            چیزی برای پر کردن سوراخ
I know there's more that's out there
        من میدونم چیزی بیشتر از این اون بیرونه
And I'm not afraid to try
               و من نمیترسم امتحانش کنم
There's only so much this school can offer
           انقدر وجود دارد که این مدرسه میتونه ارائه بده
And I'm not saying that it's wrong
             و من نمیگم این اشتباه است
But I know there's more that's out there
                من میدونم چیزی بیشتر از این اون بیرونه
'Cause I've been searching all along
            این جست و جوی نمیتونه بیشتر از این طول بکشه

    Beyond these rooms, beyond these walls 

بیشتر از این اتاق بیشتر از این دیوار
        So much to learn, I can't see it all 

        چیزی بیشتر برای یاد گرفتن من میتونم همه رو ببینم
        There's somethin' out there callin' me 

         چیزی از اون بیرون منو صدا میزنه
        And it's a mystery that I can't wait to see 

        و این این راز است نمیتونم صبر کنم تا ببینم

        'Cause I know there's more that's out there 

            من میدونم بیشتر ازاین اون بیرونه
        Another place, another way 

        یه مکان دیگه یه راه دیگه
        And I know there's more that's out there 

               من میدونم بیشتر ازاین اون بیرونه
        And I'll find out someday! 

        و من یه روز پیداش میکنم

        I'll find out someday... 

       من پیداش میکنم....


ACADECA

دانلود

         Ho! We're gonna take you down
هو!ما میخوایم شمارو پایین بیاریم
    Ho! We're gonna take you down!
هو!ما میخوایم شمارو پایین بیاریم
    Take you down! (Ho! We're gonna take you down!)
 شمارو پایین بیاریم(پایین پایین پایین)
    Take you down! (Down, down, down)
 شمارو زمین بزنیم(زمین زمین زمین)

(Oh oh!) We're here to take you out
 (اوه اوه)ما اینجایم شمارو به بیرون بندازیم
(Aw aw!) We're here to take you out (Aw aw!)
ما اینجایم شمارو به بیرون بندازیم
Take you out! (We're here to take you out!)
Take you out!
ما اینجایم شمارو به بیرون بندازیم

   We're not about to let you win, so get out of our way 

ما نمیزاریم شما برنده شین پس از سر راه ما کنار برین
    Think you got us beat, but we're here to stay 

شما فکر میکنید مارو شکست میدین ولی ما اینجا هستیم تا بمونیم
    United strong, yeah, we'll take you down 

اتحاد قوی بله! ما شمارو زمین میزنیم
    You're not so tough, now you're in our town 

شما خیلی دشوار نیستین درحال حاضر تو شهر ما هستین


   All of the times we lost before 

تمام زمان های که قبل از دست دادیم
        Not about to give up, we're only bringin' it more 

 ما مبارزه رو رها نمیکنیم ما اونو به ارمغان میاریم
        We can smell your fear, we can see your sweat 

     ما میتونیم ترس شمارو حس کنیم ما میتونیم غرق شدن شما رو ببنیم
        Hope you didn't spend money 'cause you're losin' this bet! 

امیدوارم شما پول واسه این شرطبندی خرج نکرده باشین  چون این مبارزه رو میبازید

        You've got nothin' on us 

    شماها هیچی از ما نمیگرین
        Na, na, na-na-na, na 

                 نا نا نا نا
        Let's go, Wondercolts! 

            بزن بریم واندرکوتس
        You've got nothin' on us 

     شما هیچی از ما نمگیرین
        Na, na, na-na-na, na 

               نانانا
        Let's go, Wondercolts!

         بزن بریم واندرکوتس


     

Talk a little too much for a school that never wins
               حرف زدن بیش از حد برای مدرسه ای که هیچوقت نمیبره
Maybe you should just stop 'fore you even begin
             شاید بهتره عقب بکشین حتی قبل از شروع شدن
We are Crystal Prep High and we have a reputation
ما دبیرستان  کریستال پراپ و ما شهرت داریم
Every little moment is about our education
           هرلحضه راجب اموزش ما هستش
Put your ear to the ground
             گوشت رو روی زمین بزار
Listen to that sound
             این صدا رو گوش کن
You're a house of cards
             تو یه خونه از کارت هستی
And it's about to fall down (fall down
و سقوط میکنی
About to fall down (fall down), hit the ground
            دوباره سقوطی میکنی(سقوط میکنی)روی زمین
You've got nothin' on us
            شما هیچ چیزی از ما نگیرین
Na, na, na-na-na, na
             نانانانانانانانا
Let's go, Shadowbolts!
               بزن بریم شدوبولتس
You've got nothin' on us
             شما هیچ چیزی از ما نمگیرین
Na, na, na-na-na, na
            ناناناننانا
Let's go, Shadowbolts!
           بزن بریم شدوبولتس


          
Pressure's on, now we're gonna beat you
             فشار روی ما قراره شما رو مورد ضرب و شتم قرار بدیم
Step aside, it's time that we defeat you
            کنار بروین این بار ما شمارو شکست میدهیم
Crystal Prep yourself 'cause you're about to go
             کریستال پارپ چون شما باید برین
Down, down, down, down
             پایین پایین پایین

Pressure's on, you know we're gonna take you 

بر فشار چون شما میدونید ما شمارو میخوایم
    Just give up before we have to break you 

قبل از شکست خوردن شمارو شکست میدیم
    Canter-not-a-lot, you're about to go 

کنترلات نه خیلی شما باید بروین
    Down, down, down, down

پایین پایین پایین


   Take it up to the top 

اونو بالا بگیر
    'Cause we know we can win 

 چون ما میدونیم ما برنده میشیم

        We believe in ourselves 

 ما به  به خودمون باور داریم
        And we've got what it takes 

 و ما میگریم اونو حتی اگه طول بکشه

   

             And we're not gonna stop 


 ما دست بردار نیستیم        I can't wait 'til this is all over 

      من نمیتونم صبر کنم تموم شه
        There's so much more that's going on

خیلی چیز بیشتری وجود داره

 And before these games are over 

     و قبل از شروع این بازی ها
        I'll find out just what she's done 

     من فقط پیدا میکنم چیزی که اون انجام داد

Can she do it? Will she make it? 

اون میتونه انجامش بده؟ایا اونو میسازه؟
        Who will win it? Who will take it?
       کی برنده میشه؟کی اونو میگیره
        Can she do it? Who will take it? 

اون میتونه انجامش بده؟ایا اونو میسازه؟
        Did she win it? Did she make it?
      کی برنده میشه؟کی اونو میگیره
        Who's the winner? Who's the reject? 

 کی برنده هستش؟کی بازنده هستش؟
        How did she answer?
      اون چطوری جواب داده؟


äÙÑÇÊ ÏæÓÊÇä áã: نظرات
ÊÇÑíÎ ÇÑÓÇá: چهارشنبه 8 مهر 1394 02:32 ب.ظ