تبلیغات
fantasy world - دانلود های Friendship Games

دانلود های Friendship Games

سه شنبه 7 مهر 1394 04:07 ب.ظ

äæíÓäÏå : Emiko
برای دانلود اهنگ روی عکس مربوط کلیک کنید

We've come this far
                 ما از راه دوری اومدیم
And we're not goin' back (No way
              و ما برنمیگردیم (هرگز)
Prepare yourself
              خودت رو اماده کن
Cause we're on the attack (Attack!
         چون ما درحال حمله هستیم(حمله!)
Won't have to find us
           نیازی نیست مارو پیدا کنی
We'll be trackin' you down (Right now!
             ما شمارو به پایین میندازیم(همین الان!)
And when we're finished
              و وقتی تمام شد
We'll be takin' the crown 
              ما تاج رو میگریم
All the way (all the way)
             تمام راه را (تمام راه را)
All the way to the Friendship Games
            تمام راه تا بازی های دوستانه
Na, na, na-na-na, oh
      
Na, na, let's go!
               بریم !
All the way (all the way)
              تمام راه را(تمام راه را)
All the way to the Friendship Games

             تمام راه را تا بازی های دوستانه

Na, na, na-na-na, oh
Na, na, let's go!
Hey! Ho!
            هی !هو
Hey! Let's go!
              هی !بریم!
[رینبودش]
We studied hard
            ما سخت مطالعه کردیم
And we're here to win
            و ما اینجا هستیم پیروز بشیم
[همه]
Whoa-oh
           وهووووو
[اپل جک]
We're only tellin' you once
              ما فقط مگیم یه بار به تو
[سانست شیمر]
Our magic comes from the inside out
    سحر و جادو از درون به بیرون میاد
                 [شیش شخصیت اصلی]
What you see's what you get
چیزی که میبینی چیزی هستش که به دست میاری
Don't you ever forget
               هیچوقت فراموش نکن
دانلود

    [Rainbow Dash]

        There's other schools, but none can make those claims
      مدرسه های دیگه وجود داره ولی اونا نمیتونن ادعا کنن

    [Chorus]

        Na, na-na-na-na, oh
        نا نانانا اوه
 
    [Rainbow Dash]

        Together we are Canterlot
ما باهم کنترلات هستیم
        Come and cheer our name
بیاین اسم مون رو تشویق کنیم

     [Chorus]

        Oh, oh
اوه اوه

    [Rainbow Dash]

        This will be our year to win these games
      این سال ما خواهد بود که این بازی هارو ببریم

    [Rainbow Dash and chorus]

        We'll always be Wondercolts forever
    ما همیشه خواهیم بود اسب های فوق العاده
        And now our time has finally arrived
            و زمان ما سرانجام رسید
        'Cause we believe in the magic of friendship
        چون ما جادویی دوستی رو باور داریم
        And you know, at the end of the day, it is we who survive
  و شما ها میدونید این ما هستیم که در پایان روز می مونه

  [Students]

        Hey!
        هی

    [Rainbow Dash]

        We're not the school we were before
     ما اون مدرسه ای نیستیم که قبلا بودیم

    [Students]

        Before!
     
       قبلا !
    [Rainbow Dash]

        Yeah, we're different now

     اره الان ما متفاوتیم

    [Chorus]

        Oh, oh
      اوه اوه
   

    [Students]

        Hey, hey!
  هی هی

    [Rainbow Dash]

        We overcame the obstacles we faced
       ما با هر مانعی که بود مواجح شدیم

    [Chorus]

        Overcame the obstacles we faced
     
    ما با هر مانعی که بود مواجح شدیم

    [Students]

        Hey!
        هی
    [Rainbow Dash]

        We're Canterlot united
      ما کنترلات متحد هستیم
    [Students]

        Unite!
       متحد !
    [Rainbow Dash]

        We'll never bow
      ما هرگز تعظیم نمیکنیم
    [Chorus]

        Oh, oh

    اوه اوه

    [Students]

        Hey, hey! 
        هی هی
    [Rainbow Dash]

        So get ready to see us in first place
       پس اماده شین تا مارو به ردیف اول ببرینسه اهنگ بعدی پست بعدäÙÑÇÊ ÏæÓÊÇä áã: نظرات
ÊÇÑíÎ ÇÑÓÇá: سه شنبه 7 مهر 1394 05:35 ب.ظ