تبلیغات
fantasy world - مصاحبه در تون سیتی

مصاحبه در تون سیتی

یکشنبه 5 مهر 1394 08:06 ب.ظ

äæíÓäÏå : Emiko
به درخواست دلارام جون با  راپونزل مصاحبه میکنم

بپرین ادامه
خیلی زود لباس هام خشک شدن هوا داغ و سوزان بود افتاب کور کننده به طور مستقیم می تابید کتم رو دراوردم و گرفتم دستم:هوففففف چقدر گرمه همین طور که راه میرفتم به اطرافم نگاه کردم کل شهر خراب بود مغازه ها پنجرش خورد بود و بیشترشون طعتیل بودن شهر مثل شهر متروکه بود با تعجب به خونه ها نگاه کردم:من همیشه فکر میکردم که این شهر جای قشنگی باید باشه
جلوی یه خیابان وایستادم و به نوشته رنگ پریدش نگاه کردم:تنگلت

هممممم بدون فکر سرمو انداختم و رفتم توی خیابان وقتی ازش رد شدم دیدم توی یه جنگل خشکیده هستم که یه برج بلند وسطشه و یه گیسو طلایی از برج پایین پرت شده یه دختر لب پنجره بود و موهاشو شونه میزد.اروم رفتم سمتش

من:ببخشید......
یهو دختره هول کرد و شپلق افتاد پایین:جیغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ

من:جیغغغغغغغغنه نه نههه خواستم بدوم انور که شپلق دختره افتاد روم و لابه لای موهاش گم شدم اروم سرمو اوردم بالا دقیقا صورتم رو به روی صورتش بود

دختر و من هردمون همزمان جیغ زدیم من پریدم عقب و گفت:ت..تو دیگه کی هستی
دختره:من دختر شاه پریونعه یعنی راپونزل هستم
من:منم دریم هستممیشه مصاح...

راپونزل:ارههههه

من:خیل خوب بهترین دو....

راپونزل:پسکال

من:ای بابا بزار سوالمو کامل بپرسم:/کسی که دوسش داری کیه؟
راپونزل:امممم....خوب...یوجین

من:حالا احساساتی نشو گلم:/خوب کارهای موردعلاقت چیه؟

راپونزل:خوببببب....زیاده........ولی....بالا رفتن از برج -نقاشی-اواز خوندن-اشپزی -شمع سازی اصلا میخوای برات اواز بخونم؟

من:نههههه خیلی ممنونم راستی...چرا با وجود اینکه شهرتون داغونه انقدر میخندین مگه خول هستین
راپونزل:اوضاع داغونه؟خوب...راستش ما..به اطرافش نگاه کرد و گفت:ببخشید الان نمیتونم توضیح بدماروم سرشو نزدیک گوشم کرد:

مراقب سایه ها باش دریم

من:چییی؟منظورت چیه؟

اوما اون جوابم رو نداد و ازم دور شدش-تو یه احمقییی اونو فرستادی تون سیتی؟من بهت گفتم از سر راه برش دار نه اینکه بفرستش وسط ماجرا

-عه....خوب... مامور ها مراقبش هستن

- اون شخصیتای کارتونی احمق دیر یا زود بهش میگنخودم باید دست به کار شم

ادامه دارد....
نفر بعدی کی باشه؟؟


äÙÑÇÊ ÏæÓÊÇä áã: نظرات
ÊÇÑíÎ ÇÑÓÇá: دوشنبه 6 مهر 1394 02:56 ب.ظ